Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. 

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Artykuły

W 12 dniu kwarantanny zrób test

 

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran pt. „W 12 dniu kwarantanny zrób test”, na podstawie § 3 ust. 6 do 9 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), informuje że:

 

 1. Osoby przebywające na kwarantannie granicznej i z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, objęte rejestrem Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP) i posiadające aplikację KWARANTANNA DOMOWA, mogą opuścić miejsce odbywania kwarantanny po otrzymaniu na urządzeniu mobilnym osoby poddanej kwarantannie wiadomości SMS, tylko i wyłącznie w celu wykonania testu w podmiotach posiadających punkty do pobrań wymazów.
 2. Osoby przebywające na kwarantannie granicznej i z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, objęte rejestrem EWP, nieposiadające aplikacji KWARANTANNA DOMOWA, mogą opuścić miejsce odbywania kwarantanny w celu wykonania testu w podmiotach posiadających punkty do pobrań wymazów, po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (ustnie, pisemnie, SMS).
 3. Osoby przebywające na kwarantannie z kontaktu, objęte rejestrem EWP, zakwalifikowane do wykonania wymazu w kierunku COVID-19 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inną upoważnioną osobę, nie mogą korzystać z możliwości wykonaniu wymazu w podmiotach posiadających punkty do pobrań wymazów. Osobom tym zostanie pobrany wymaz karetką wymazową.
 4. Osoby uprawnione, wskazane w pkt 1 i 2, chcące wykonać badanie muszą się zarejestrować telefonicznie w podmiocie posiadającym punkt do pobrania wymazów na terenie powiatu, a w przypadku braku, w najbliższym względem miejsca odbywania kwarantanny (wykaz placówek).
 5. Dojazd do punktu poboru może nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę graniczną lub z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca w miejscu odbywania kwarantanny.
 6. Osoby odbywające obowiązkową kwarantannę graniczną lub z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które nie mogą udać się na badanie bezpiecznie, własnym środkiem transportu w sposób wskazany w pkt 5, kontaktują się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną na pobranie wymazu karetką wymazową. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyduje o wykonaniu wymazu.
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu zgody na opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny, celem wykonania wymazu w pomiotach posiadających punkty do pobrań wymazów, odnotowuje ten fakt, a osobie której zgoda dotyczy nie jest potrzebny dokument potwierdzający wydanie przedmiotowej zgody. Jest to działanie na wypadek zapytania ze strony Policji w kwestii legalności opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny.

 

Wykaz podmiotów w woj. wielkopolskim uprawnionych do pobierania wymazów od osób przebywających na kwarantannie na zasadach wskazanych w niniejszej informacji – Pobierz

 

14 maja 2020


Czytaj więcej o: W 12 dniu kwarantanny zrób test

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - pobierz

12 maja 2020


Czytaj więcej o: Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Komunikat z dnia 11.05.2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 11.05.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
              do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach, zaopatrującego w wodę osadzonych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże może nastąpić pogorszenie jej wyglądu i smaku oraz brunatne zabarwienie armatury i przebarwienie bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

                       

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                                                                                 INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                                        w Szamotułach

mgr inż. Agnieszka Jachnik

specjalista zdrowia publicznego

11 maja 2020


Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 11.05.2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Zgodnie z wytycznymi GIS przekazanymi w piśmie znak: HŚ.BW.533.1.2020.AS z dnia 27 kwietnia 2020r. mając na celu usprawnienie realizacji zadań wynikających z art. 56 Prawo Budowlane przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracam się z prośbą o zobowiązanie inwestorów o:

 1. Przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną6 (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.
 3. Przedkładanie w dokumentacji do wglądu (celem zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym) projektu budowlanego oraz protokołów badań i  sprawdzeń:
  • instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
  • instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • atestów na materiały budowalne.

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk - Pobierz

8 maja 2020


Czytaj więcej o: Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Sprzedaż lodów tradycyjnych

Sprzedaż lodów tradycyjnych

odnośnik - Q&A dot. żywności - informacje dotyczące jedzenia lodów na ulicy (uzupełnienie dotychczasowych informacji nastąpiło od pkt 6 do końca - nowa część) 

https://gis.gov.pl/zywnosc-iwoda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

30 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Sprzedaż lodów tradycyjnych

Światowy Dzień Zdrowia

 

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia.

Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. Co roku ogłaszane jest nowe hasło roku oraz temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia.

Na obecny rok Biuro Światowej Organizacji Zdrowia nie wskazało rekomendacji dla upamiętnienia Światowego Dnia Zdrowia. Ale bez wątpienia, jego tegorocznymi bohaterami są  pracownicy ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, kierowcy karetek i cały personel medyczny.

W aspekcie aktualnej epidemii koronowirusa, podkreślenie ich ról jest szczególnie istotne. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy ochrony zdrowia walczą z pandemią. Codziennie walczą  na pierwszej linii frontu, troszcząc się przede wszystkim o nasze życie. Borykają się ze zmęczeniem i pracują - mimo niedoborów sprzętu, środków ochrony osobistej, a przede wszystkim braku skutecznego lekarstwa. Nie poddają się.

Brawa dla Was.

7 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Światowy Dzień Zdrowia

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotyczącą dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

Konkurs: "Szkoła wolna od używek" - ODWOŁANIE

Konkurs „ Szkoła wolna od używek”

  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,  IV edycja konkursu „ Szkoła wolna od używek” zostaje odwołana.

Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu.

27 marca 2020


Czytaj więcej o: Konkurs: "Szkoła wolna od używek" - ODWOŁANIE

Konkurs: "Palić, nie palić - oto jest pytanie?" - ODWOŁANIE

Konkurs „ Palić, nie palić – oto jest pytanie ?”

 Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS –CoV-2 i podjętymi w tym celu licznymi działaniami zapobiegającymi jego rozprzestrzenieniu, organizatorzy konkursu dla uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego podjęli decyzję o jego zawieszeniu.

 

27 marca 2020


Czytaj więcej o: Konkurs: "Palić, nie palić - oto jest pytanie?" - ODWOŁANIE