Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. 

 CENTRUM KONTAKTU

+48-222-500-115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

oraz innych sprawach dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Centrum kontaktu przekierowuje informacje do odpowiedniej stacji sanitarnej.


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Artykuły

Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2020r.

Ochrona młodzieży przed manipulacjami w branży oraz zapobieganie używaniu tytoniu i nikotyn.

Przez dziesięciolecia przemysł tytoniowy celowo stosował strategiczne, agresywne i bogate w zasoby taktyki, aby przyciągnąć młodzież do wyrobów tytoniowych i nikotyny. Wewnętrzne dokumenty branżowe ujawniają dogłębne badania i wyliczone podejścia mające na celu przyciągnięcie nowej generacji użytkowników tytoniu, od projektowania produktu po kampanie marketingowe mające na celu zastąpienie milionów ludzi umierających każdego roku z powodu chorób związanych z tytoniem nowymi konsumentami – młodzieżą.

 

 

29 maja 2020


Czytaj więcej o: Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2020r.

Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive – thru”.

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19 , proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw.  drive – thru , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania w/w badania u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora.

 

Warunkiem takiego przyjazdu jest :

 1. Samodzielna  podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika- plantatora.
 2. Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie.

 Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny - udające się na badania bezwzględnie muszą:

 1. być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos ,
 2.  mieć założone rękawiczki jednorazowe
 3.  muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Lista osób udających się do badań przekazywana jest Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny- (osoby te nie mogą być karane za opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny). 

 1. Kwarantannowany o którym mowa powyżej  poddaje się badaniu w  co najmniej 7 dobie kwarantanny.
 2. W ustalonym z Drive- thru terminie  podjeżdża samochodem pod wskazany punkt pobrań.
 3. Nie wysiada z samochodu, jedynie otwiera szybę pojazdu.
 4. Stosuje się do zaleceń próbkobiorcy.
 5. Legitymuje swoją tożsamość (potrzeba posiadania paszportu lub innego dowodu tożsamości).
 6. Udziela krótkiego wywiadu medycznego.
 7. Przeszkolony pracownik pobiera wymazy bez opuszczania przez badanego  samochodu. ( Jeżeli niemożliwe jest bezpośrednie pobranie wymazu w kabinie samochodu dopuszcza się pobranie materiału we wskazanym przez personel miejscu, z zachowaniem rygoru używania przez badanego po opuszczeniu pojazdu osłony nosa i ust oraz rękawiczek w drodze do wyznaczonego punktu poboru)
 8. Po pobraniu wymazu kwarantannowany odjeżdża wracając bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny kontynuując ją do 14 dnia oczekując na wynik.

 

Przeszkoleni pracownicy punktu Drive Thru:

 1. opisują probówki z wymazami, pakują zgodnie z zasadami pobrania i przesyłania materiału biologicznego ,
 2. przekazują zapakowane próbki do wyznaczonego przez koordynatora laboratorium ,za pośrednictwem dedykowanego środka transportu,
 3. laboratorium przekazuje wyniki badań do wskazanego przez rolnika- plantatora , właściwego ze względu na lokalizację gospodarstwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na jego adres mailowy,
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje badane osoby o wyniku badania poprzez przyjętą formę np. SMS, widomość mailową, pisemną etc.

 

26 maja 2020


Czytaj więcej o: Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive – thru”.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 

Pobierz wytyczne

 

Zasady prawidłowego mycia rąk
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

26 maja 2020


Czytaj więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Pobierz wytyczne

19 maja 2020


Czytaj więcej o: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Międzynarodowy Dzień Pamięci o zmarłych na AIDS

          Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS odbywa się co roku w trzecią niedzielę maja. Jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie. W tym roku  obchodzony będzie w dniu 17 maja 2020 roku.

15 maja 2020


Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Pamięci o zmarłych na AIDS

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi najczęściej pojawiające się pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

14 maja 2020


Czytaj więcej o: W przypadku pytań dotyczących koronawirusa

W 12 dniu kwarantanny zrób test

 

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran pt. „W 12 dniu kwarantanny zrób test”, na podstawie § 3 ust. 6 do 9 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792), informuje że:

 

 1. Osoby przebywające na kwarantannie granicznej i z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, objęte rejestrem Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP) i posiadające aplikację KWARANTANNA DOMOWA, mogą opuścić miejsce odbywania kwarantanny po otrzymaniu na urządzeniu mobilnym osoby poddanej kwarantannie wiadomości SMS, tylko i wyłącznie w celu wykonania testu w podmiotach posiadających punkty do pobrań wymazów.
 2. Osoby przebywające na kwarantannie granicznej i z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, objęte rejestrem EWP, nieposiadające aplikacji KWARANTANNA DOMOWA, mogą opuścić miejsce odbywania kwarantanny w celu wykonania testu w podmiotach posiadających punkty do pobrań wymazów, po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (ustnie, pisemnie, SMS).
 3. Osoby przebywające na kwarantannie z kontaktu, objęte rejestrem EWP, zakwalifikowane do wykonania wymazu w kierunku COVID-19 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inną upoważnioną osobę, nie mogą korzystać z możliwości wykonaniu wymazu w podmiotach posiadających punkty do pobrań wymazów. Osobom tym zostanie pobrany wymaz karetką wymazową.
 4. Osoby uprawnione, wskazane w pkt 1 i 2, chcące wykonać badanie muszą się zarejestrować telefonicznie w podmiocie posiadającym punkt do pobrania wymazów na terenie powiatu, a w przypadku braku, w najbliższym względem miejsca odbywania kwarantanny (wykaz placówek).
 5. Dojazd do punktu poboru może nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę graniczną lub z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca w miejscu odbywania kwarantanny.
 6. Osoby odbywające obowiązkową kwarantannę graniczną lub z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które nie mogą udać się na badanie bezpiecznie, własnym środkiem transportu w sposób wskazany w pkt 5, kontaktują się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną na pobranie wymazu karetką wymazową. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyduje o wykonaniu wymazu.
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu zgody na opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny, celem wykonania wymazu w pomiotach posiadających punkty do pobrań wymazów, odnotowuje ten fakt, a osobie której zgoda dotyczy nie jest potrzebny dokument potwierdzający wydanie przedmiotowej zgody. Jest to działanie na wypadek zapytania ze strony Policji w kwestii legalności opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny.

 

Wykaz podmiotów w woj. wielkopolskim uprawnionych do pobierania wymazów od osób przebywających na kwarantannie na zasadach wskazanych w niniejszej informacji – Pobierz

 

14 maja 2020


Czytaj więcej o: W 12 dniu kwarantanny zrób test

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - pobierz

12 maja 2020


Czytaj więcej o: Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Komunikat z dnia 11.05.2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 11.05.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
              do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach, zaopatrującego w wodę osadzonych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże może nastąpić pogorszenie jej wyglądu i smaku oraz brunatne zabarwienie armatury i przebarwienie bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

                       

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                                                                                 INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                                        w Szamotułach

mgr inż. Agnieszka Jachnik

specjalista zdrowia publicznego

11 maja 2020


Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 11.05.2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Zgodnie z wytycznymi GIS przekazanymi w piśmie znak: HŚ.BW.533.1.2020.AS z dnia 27 kwietnia 2020r. mając na celu usprawnienie realizacji zadań wynikających z art. 56 Prawo Budowlane przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracam się z prośbą o zobowiązanie inwestorów o:

 1. Przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną6 (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.
 3. Przedkładanie w dokumentacji do wglądu (celem zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym) projektu budowlanego oraz protokołów badań i  sprawdzeń:
  • instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
  • instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • atestów na materiały budowalne.

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk - Pobierz

8 maja 2020


Czytaj więcej o: Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.