Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive – thru”.

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19 , proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw.  drive – thru , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania w/w badania u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora.

 

Warunkiem takiego przyjazdu jest :

 1. Samodzielna  podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika- plantatora.
 2. Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie.

 Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny - udające się na badania bezwzględnie muszą:

 1. być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos ,
 2.  mieć założone rękawiczki jednorazowe
 3.  muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Lista osób udających się do badań przekazywana jest Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny- (osoby te nie mogą być karane za opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny). 

 1. Kwarantannowany o którym mowa powyżej  poddaje się badaniu w  co najmniej 7 dobie kwarantanny.
 2. W ustalonym z Drive- thru terminie  podjeżdża samochodem pod wskazany punkt pobrań.
 3. Nie wysiada z samochodu, jedynie otwiera szybę pojazdu.
 4. Stosuje się do zaleceń próbkobiorcy.
 5. Legitymuje swoją tożsamość (potrzeba posiadania paszportu lub innego dowodu tożsamości).
 6. Udziela krótkiego wywiadu medycznego.
 7. Przeszkolony pracownik pobiera wymazy bez opuszczania przez badanego  samochodu. ( Jeżeli niemożliwe jest bezpośrednie pobranie wymazu w kabinie samochodu dopuszcza się pobranie materiału we wskazanym przez personel miejscu, z zachowaniem rygoru używania przez badanego po opuszczeniu pojazdu osłony nosa i ust oraz rękawiczek w drodze do wyznaczonego punktu poboru)
 8. Po pobraniu wymazu kwarantannowany odjeżdża wracając bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny kontynuując ją do 14 dnia oczekując na wynik.

 

Przeszkoleni pracownicy punktu Drive Thru:

 1. opisują probówki z wymazami, pakują zgodnie z zasadami pobrania i przesyłania materiału biologicznego ,
 2. przekazują zapakowane próbki do wyznaczonego przez koordynatora laboratorium ,za pośrednictwem dedykowanego środka transportu,
 3. laboratorium przekazuje wyniki badań do wskazanego przez rolnika- plantatora , właściwego ze względu na lokalizację gospodarstwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na jego adres mailowy,
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje badane osoby o wyniku badania poprzez przyjętą formę np. SMS, widomość mailową, pisemną etc.

 

26 maja 2020


Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 

Pobierz wytyczne

 

Zasady prawidłowego mycia rąk
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

26 maja 2020


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Pobierz wytyczne

19 maja 2020


Sprzedaż lodów tradycyjnych

Sprzedaż lodów tradycyjnych

odnośnik - Q&A dot. żywności - informacje dotyczące jedzenia lodów na ulicy (uzupełnienie dotychczasowych informacji nastąpiło od pkt 6 do końca - nowa część) 

https://gis.gov.pl/zywnosc-iwoda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

30 kwietnia 2020


Nowy system powiadamiania o wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych (suplementy diety)

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499).

3 lutego 2020


Czytaj więcej o: Nowy system powiadamiania o wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych (suplementy diety)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

Treść komunikatu

22 stycznia 2020


Informacja dot. możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki, jednakże nie reguluje szczegółowo kwestii wymagań higienicznych, a pozostawia dużą swobodę w ich spełnianiu – określa kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Powyższe przepisy nie odnoszą się do tak szczegółowych kwestii, jak kupowanie żywności (wędlin, sera, mięsa) do własnych opakowań klientów.

25 listopada 2019


Czytaj więcej o: Informacja dot. możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

Informacja dla importerów żywności

Od 14 grudnia 2019 r. nastąpi zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Importerów żywności. Więcej informacji znajduje się na stronie GIS pod poniższym linkiem.

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/

19 listopada 2019


Kryteria oceny podmiotów prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego

Informacje w sprawie wymagań higienicznych w zakresie produkcji podstawowej

Wymagania higieniczne dla przedsiębiorców sektora spożywczego w zakresie produkcji pierwotnej/podstawowej  reguluje Rozporządzenie 852/2004 – w szczególności załącznik 1.

ZAŁACZNIK I

PRODUKCJA PODSTAWOWA

CZĘŚĆ A: OGÓLNE PRZEPISY HIGIENY DLA PRODUKCJI PODSTAWOWEJ I POWIĄZANYCH DZIAŁAŃ

I ZAKRES

1. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do produkcji podstawowej oraz następujących działań powiązanych:

a) transport, składowanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, pod warunkiem że nie zmienia to znacznie ich charakteru;

b) transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia; oraz

c) w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych, działania transportowe w celu dostawy surowców, których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.

II. PRZEPISY HIGIENY

2. W jak najszerszym zakresie, przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że surowce są chronione przed zanieczyszczeniem, uwzględniając każde przetwarzanie, które te surowce będą kolejno przechodzić.

3. Nie naruszając ogólnego obowiązku ustanowionego w ust. 2, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą przestrzegać właściwych wspólnotowych i krajowych przepisów prawnych odnoszących się do kontroli zagrożeń w produkcji podstawowej i powiązanych działań, w tym:

a) środków kontroli zanieczyszczeń z powietrza, ziemi, wody, paszy, nawozów, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin oraz biocydów oraz składowania, przetwarzania i unieszkodiliwania odpadów; oraz

b) środków odnoszących się do zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz zdrowia roślin, które mają wpływ na zdrowie ludzkie, w tym programy nadzoru i kontroli czynników odzwierzęcych.

4. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego hodujący, zbierający lub polujący na zwierzęta albo produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego podejmują odpowiednie działania, według potrzeb:

a) w celu utrzymania obiektów używanych w powiązaniu z produkcją podstawową i działaniami powiązanymi, w tym obiektów używanych do składowania i przetwarzania pasz, w czystości oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania ich we właściwy sposób;

b) w celu utrzymania czystości oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania we właściwy sposób, wyposażenia, pojemników, skrzyń, pojazdów oraz statków;

c) w zakresie w jakim to możliwe w celu zapewnienia czystości zwierząt przeznaczonych do uboju oraz, w miarę potrzeby, zwierząt produkcyjnych;

d) w celu używania wody pitnej, lub czystej wody, w każdym przypadku gdy jest to niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu;

e) w celu zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego zdrowia i przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego;

f) w zakresie w jakim to możliwe w celu zapobieżenia, aby zwierzęta lub szkodniki spowodowały zanieczyszczenie;

g) w celu składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu;

h) w celu zapobieżenia zapoczątkowaniu i rozszerzeniu chorób zakaźnych mogących przenieść się na ludzie za pośrednictwem żywności, w tym poprzez podejmowanie środków ostrożności przy przyjmowaniu nowych zwierząt i zgłaszanie podejrzenia wybuchu takich epidemii właściwym organom;

i) w celu uwzględnienia wyników wszelkich właściwych analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt lub innych próbkach, które są istotne dla zdrowia ludzkiego; oraz

j) w celu właściwego używania dodatków paszowych i weterynaryjnych produktów leczniczych, zgodnie z wymogami odnośnego ustawodawstwa.

5. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty roślinne podejmują odpowiednie działania, według potrzeb:

a) w celu utrzymania w czystości oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania ich we właściwy sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, skrzyń, pojazdów i statków;

b) w celu zapewnienia, w miarę potrzeby, higienicznych warunków produkcji, transportu i składowania, oraz czystości, produktów roślinnych;

c) w celu używania wody pitnej, lub czystej wody, w każdym przypadku gdy jest to niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu;

d) w celu zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego zdrowia i przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego;

e) w zakresie w jakim to możliwe w celu zapobieżenia, aby zwierzęta lub szkodniki spowodowały zanieczyszczenie;

f) w celu składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu;

g) w celu uwzględnienia wyników wszelkich właściwych analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, które są istotne dla zdrowia ludzkiego; oraz

h) w celu właściwego używania środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z wymogami odnośnego ustawodawstwa.

6. Przedsiębiorstwo sektora spożywczego podejmują właściwe czynności zaradcze gdy zostają powiadomione o problemach wykrytych podczas urzedowych kontroli.

III. Prowadzenie dokumentacji

7. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzą i przechowują dokumentację odnoszącą się do działań podejmowanych w celu kontroli zagrożeń we właściwy sposób oraz przez właściwy okres, proporcjonalny do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego udostępniają istotne informacje zawarte w tej dokumentacji właściwemu organowi i, na wniosek, przedsiębiorstwom sektora spożywczego.

8. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego hodujący zwierzęta lub produkujący surowce pochodzenia zwierzęcego prowadzą dokumentację w szczególności na temat:

a) charakteru i pochodzenia paszy otrzymywanej przez zwierzęta;

b) weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych medykamentów podawanych zwierzętom, okresy ich podawania oraz zaprzestania podawania;

c) występowania chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia zwierzęcego;

d) wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt lub innych próbkach pobranych do celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie; oraz

e) wszelkich odpowiednich sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego.

9. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty roślinne prowadzą dokumentację w szczególności na temat:

a) wszelkiego użycia środków ochrony roślin i biocydów;

b) wszelkiego występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego; oraz

c) wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie.

10. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą być wspomagane przez inne osoby, takie jak weterynarze, agronomowie oraz techników rolniczych, przy prowadzeniu dokumentacji.

CZĘŚĆ B: ZALECENIA DO WYTYCZNYCH DOBREJ PRAKTYKI HIGIENY

1. Krajowe i wspólnotowe wytyczne określone w art. 7 - 9 niniejszego rozporządzenia powinny zawierać wytyczne na temat dobrej praktyki higieny w celu kontroli zagrożeń w produkcji podstawowej i powiązanych działaniach.

2. Wytyczne dobrej praktyki higieny powinny zawierać właściwe informacje na temat zagrożeń, które mogą powstawać w produkcji podstawowej i działaniach powiązanych oraz działaniach mających na celu kontrolę zagrożeń, w tym właściwych środków określonych w ustawodawstwie krajowym i wspólnotowym oraz w programach krajowych i wspólnotowych. Przykłady takich zagrożeń i działań mogą obejmować:

a) kontrolę zanieczyszczeń takich jak mykotoksyny, metale ciężkie i materiały radioaktywne;

b) wykorzystanie wody, odpadów organicznych i nawozów;

c) właściwe i odpowiednie używanie środków ochrony roślin i biocydów oraz możliwość ich śledzenia;

d) właściwe i odpowiednie używanie weterynaryjnych produktów leczniczych i dodatków paszowych oraz możliwość ich śledzenia;

e) przygotowanie, składowanie, używanie i możliwość śledzenia pasz;

f) właściwe usuwanie padłych zwierząt, odpadów i śmieci;

g) środki ochronne mające na celu zapobieżenie powstania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi za pośrednictwem żywności, oraz obowiązek powiadamiania właściwego organu;

h) procedury, praktyki oraz metody mające na celu zapewnienie, że żywność jest produkowana, przetwarzana, pakowana, składowana i transportowana we właściwych warunkach higienicznych, w tym efektywne czyszczenie i kontrola szkodników;

i) środki odnoszące się do czystości zwierząt produkcyjnych i przeznaczonych na ubój;

j) środki odnoszące się do prowadzenia dokumentacji.

Wytyczne dotyczące ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny (2017/C 163/01):

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0523(03)&from=PL

Lista pytań kontrolnych

23 lipca 2019