Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

Zgodnie z wytycznymi GIS przekazanymi w piśmie znak: HŚ.BW.533.1.2020.AS z dnia 27 kwietnia 2020r. mając na celu usprawnienie realizacji zadań wynikających z art. 56 Prawo Budowlane przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracam się z prośbą o zobowiązanie inwestorów o:

 1. Przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną6 (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.
 3. Przedkładanie w dokumentacji do wglądu (celem zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym) projektu budowlanego oraz protokołów badań i  sprawdzeń:
  • instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
  • instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • atestów na materiały budowalne.

Sposób postępowania w sprawie zajmowania stanowisk - Pobierz

8 maja 2020