OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula obowiązku informacyjnego dla klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły,  tel. 61 292 15 34.

2. W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - p. Karolina Sartowicz drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: psse.szamotuly@pis.gov.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

−  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

−  osoba,   której   dane   dotyczą,   wyraziła   zgodę   na   przetwarzanie   swoich   danych osobowych;

−  przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zleconych badań, jak również w celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

4. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

−  informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe;

−  dostępu do swoich danych osobowych;

−  żądania sprostowania/uzupełnienia przechowywanych danych osobowych;

−  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

−  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

−  żądania przeniesienia danych osobowych;

−  wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).